Russia’s integrated transit transport system (itts) of on the basis of vacuum magnetic levitation transport (vmlt) - PDF (English)


Copyright (c) 2018 Terentyev Y.A., Filimonov V.V., Malinetskiy G.G., Smolin V.S., Koledov V.V., Suslov D.A., Karpukhin D.V., Mashirov A.V., Shavrov V.G., Fongratowski S.V., Kovalev K.L., Ilyasov R.I., Poltavets V.N., Levin B.A., Davydov A.M., Koshkidko Y.S., Kurenkov P.V., Karapetyants I.V., Kryukov P.V., Drozdov B.V., Kraposhin V.S., Semenov M.Y., Nizhelskiy N.A., Solomin V.A., Bogachev V.A., Fomin V.M., Nalyvaichenko D.G., Bogachev T.V., Tochilo V.V.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies